REGULAMIN SKLEPU MYŚLIWSKIEGO „OSTOJA”

Regulamin sklepu internetowego ostoja24.com.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży artykułów za pośrednictwem sklepu internetowego, a także warunki reklamacji i zwrotu zakupionych towarów.

WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego jest:

Ostoja 24 sp. z.o.o.

Ul. Jana Pawła II 49D

62-510 Konin

Tel: 063 – 244 88 80

NIP 6653000221

KRS 0000589556

2. Zamówienia można składa za pośrednictwem strony WWW, która znajduje się pod adresem http://www.ostoja24.com.pl.

3. Zamówienia przyjmowane są w godzinach otwarcia sklepu (tj. poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00 oraz w soboty 10.00 – 14.00)

4. Zamówienia, które zostały złożone w piątek po godzinie 17.00, w sobotę lub niedzielę oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu.

6. Zamówienie, które zostało przesłane do realizacji nie może zostać anulowane przez osobę składającą zamówienie.

7. Zamówiony towar będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD) lub Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie sklepu.

8. Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami zawierającymi podatek VAT.

9. Za pośrednictwem Sklepu internetowego nie ma możliwości zakupu lub zamówienia towarów koncesjonowanych (broń, amunicja), na których zakup wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów.

10. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

11. Właściciel sklepu zastrzega prawo do anulowania zamówienia w następujących przypadkach:

a) podania nieprawidłowych danych kupującego w zamówieniu,

b) braku wpłaty na konto bankowe w terminie przekraczającym 7 dni od dnia złożenia zamówienia,

c) ilość zamówionego towaru jest większa niż ilość dostępna, w chwili zamawiania, na magazynie,

d) błędnie podanej ceny towaru z przyczyn błędów serwera

12. Dopuszczone metody opłacenia zamówienia w Sklepie internetowym to:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy,

b) płatność przy odbiorze – pobranie (nie dotyczy wysyłki szaf na broń, ze względu na koszty i gabaryty przesyłki oraz optyki powyżej zł)

c) szybki przelew – płatność przy pomocy serwisów internetowych (Dotpay)

d) płatność w systemie ratalnym (Santander Consumer Bank S.A.)

  • W przypadku przelewu tradycyjnego płatności za zamówione towary należy dokonywać na nr konta 20 1050 1735 1000 0090 8061 1388 (ING Bank Śląski S.A.) Ostoja 24 sp. z.o.o. ul. Dworcowa 15, 62-510 Konin, NIP 6653000221. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
  • Gdy Kupujący wybiera przesyłkę pobraniową, jest ona realizowana po weryfikacji danych adresowych.
  • Szybki przelew umożliwia realizację płatności w ciągu kilku minut. Klient dokonuje płatności za pomocą serwisu elektronicznego. (UWAGA!!! Do realizacji tej płatności wymagane jest posiadanie rachunku bankowego z dostępem do bankowości elektronicznej lub karty kredytowej).
  • Transakcja w systemie ratalnym możliwa jest po weryfikacji danych Klienta przez bank (Santander Consumer Bank S.A.). Po pozytywnej weryfikacji ze strony banku zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

 

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, jakie znajdują się w Sklepie internetowym.

14. Zapytania w sprawach towarów lub zamówienia można kierować na adres mailowy ostoja.konin@gmail.com lub pod numer telefonu (063) 244 88 80.

15. Każdy klient Sklepu internetowego ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich edycji w Profilu użytkownika. Wszystkie dane osobowe klientów są przechowywane oraz zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących dokumentach:

a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),

b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

WARUNKI REKLAMACJI

Zgłaszanie wad towaru oraz reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną na podstawie stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego. W szczególności zaś uprawnienia Konsumenta w przedmiocie odstąpienia od umowy są udostępnione Konsumentowi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta, opublikowanej w Dz.U. z 2014r. poz.827, poniżej w niniejszym Regulaminie.

2. Reklamacje, które wynikają z naruszenia uprawnień Kupującego z tytułu udzielonych gwarancji jakości produktów znajdujących się w ofercie sklepu, rozpoznawane będą w trybie szczegółowych unormowań zawartych w oświadczeniach gwarancyjnych dla poszczególnych towarów. Dokumenty gwarancyjne przekazywane są Kupującemu wraz z zakupionym produktem, o ile producent takowe dostarczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli gwarancji udziela Sprzedawca, Reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia mu reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu (paragonem, fakturą VAT), a reklamacja powinna być złożona na piśmie (w siedzibie sklepu lub poprzez list polecony za potwierdzeniem odbioru) lub drogą mailową i zawierać:

a) dane umożliwiające kontakt (numer telefonu, adres e-mail) oraz jego identyfikację jako Kupującego;

b) rodzaj Towaru, którego dotyczy;

c) uzasadnienie reklamacji towaru;

d) ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego defektu;

e) Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

f) Kupujący może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach obowiązującej gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta, zgodnie z danymi adresowymi znajdującymi się w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy występuje;

g) Jeżeli udzielającym gwarancji jest producent, lub inny podmiot, Kupujący może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, o ile strona udzielająca gwarancji na to zezwala. W takim wypadku Kupujący może zostać obciążony kosztami przygotowania i dokonania przesyłki towaru do i z autoryzowanego punktu serwisowego producenta. W takim też wypadku termin,
o którym mowa w punkcie „e)” może ulec stosownemu przedłużeniu.

Prawo do odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy, jak również o utracie tego prawa, oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy przekazywane są Konsumentowi w formie wydruku wraz z zakupionym Towarem.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.