POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo dostępu do danych osobowych oraz ich edycji

V. Pliki „cookies”

VI. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

a) Administratorem danych osobowych (zwanym również Sklepem Internetowym „Ostoja”) umieszczanych na stronie Sklepu www.ostoja24.com.pl jest Ostoja 24 sp. z.o.o. (KRS 0000589556), adres siedziby spółki oraz adres do doręczeń:
ul. Dworcowa 15, 62-510 Konin, NIP 6653000221, REGON 363134305, adres e-mail ostoja.konin@gmail.com, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

b) Dane osobowe Klientów (Usługobiorców) przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

c) Administrator Sklepu dokłada szczególnej staranności, aby chronić interesy osób, których dane dotyczą, a przede wszystkim zapewnia,
iż zbierane dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, zbierane dla celów oznaczonych, zgodnych z prawem oraz nie są one poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane te również są merytorycznie poprawne i odpowiednie do celów,
w jakich są przechowywane oraz przetwarzane, na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania.

II. Cel i zakres zbierania danych

1. Dane osobowe Klientów gromadzone przez Administratora wykorzystywane są do celów księgowych, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich innych czynności związanych z realizacją i dostawą zamówienia, a także czynności pozakupowych.

2. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane Usługobiorców:

a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,

b) NIP,

c) PESEL,

d) Nr i seria dowodu osobistego,

e) Adres (ulica, nr domu oraz mieszkania, kod pocztowy, miasto)

f) Adres e-mail,

g) Numer telefonu kontaktowego.

3. Administrator może przetwarzać dane, które charakteryzują sposób korzystania przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, wymienionych w pkt. 2 jest niezbędne do realizacji zamówienia złożonego drogą elektroniczną oraz do dostarczenia go do  Klienta.

III. Podstawa przetwarzania danych

1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie Umów Sprzedaży Produktów oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, do czego konieczne jest podanie danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Klient, którego dane dotyczą, sam decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją zamówienia lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży na żądanie osoby, której dane dotyczą. Ponadto przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany, iż niezbędnym warunkiem realizacji umowy jest akceptacja Regulaminu.

IV. Prawo dostępu do danych osobowych oraz ich edycji

1. Kupujący ma pełny dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość edytowania ich.

2. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora. Prawo to zwłaszcza dotyczy żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania albo usunięcia ze zbioru, w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane
z naruszeniem prawa albo są one już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień wymienionych w punktach 1 i 2 należy wystosować wiadomość e-mail na adres ostoja.konin@gmail.com.

V. Pliki „cookies”

1. Sklep internetowy „Ostoja” używa plików „cookies”. Brak zmiany ze strony Klienta w ustawieniach przeglądarki jest równoznaczny

z wyrażeniem zgody na użycie ich.

2. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług na stronie Sklepu internetowego „Ostoja”. W plikach tych znajduje się wiele bardzo ważnych informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności informacje wymagające autoryzacji.

3. Sklep internetowy „Ostoja” korzysta z trzech typów plików „cookies” (analityczne, stałe oraz sesyjne):

a) Pliki analityczne – pozwalają na lepszą interakcję między Usługodawcą
a Usługobiorcą. Dzięki tym plikom istnieje możliwość gromadzenia informacji
o sposobie korzystania ze strony przez klienta. Pozwalają wyodrębnić najczęściej odwiedzane produkty lub kategorie produktów. Pliki te nie zapisują danych osobowych, lecz jedynie służą do prowadzenia statystyk odwiedzin.

b) Pliki stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Administratora Sklepu przez czas, który jest określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu usunięcia ich przez Usługodawcę.

c) Pliki sesyjne – to pliki, które przechowywane są przez Administratora tylko przez jedną sesję logowania klienta, są to pliki tymczasowe.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator Sklepu stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Klientów, a zwłaszcza przed udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym.

2. Administrator zapewnie środki technicznie, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesłanych drogą elektroniczną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu www.ostoja24.com.pl oraz inne właściwe przepisy prawa obowiązujące na terenie kraju.